sobota 15. června 2019

Nový život


První čtení
Genesis 2:18  I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."
19  Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
20  Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
21  I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.
22  A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.
23  Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest."
24  Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
25  Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.


Druhé čtení
Efezským 5:21  V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
22  ženy svým mužům jako Pánu,
23  protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
24  Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
25  Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26  aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27  tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.
28  Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
29  Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev;
30  vždyť jsme údy jeho těla.
31  `Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo´.
32  Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.
33  A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Hanba vystřízlivět?


První čtení
Lukáš 18:9  O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl (Ježíš) toto podobenství:
10  "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.
11  Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.
12  Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.´
13  Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: `Bože, slituj se nade mnou hříšným.´
14  Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Druhé čtení
Efezským 5:17  Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
18  A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,
19  ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
20  a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Světlo


První čtení
Genesis 9:20  I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici.
21  Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.
22  Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím.
23  Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili.Druhé čtení
Ef 5,8-16
Efezským 5:8  I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
9  Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
10  zkoumejte, co se líbí Pánu.
11  Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
12  O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.
13  Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
14  A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
15  Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16  nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

Jednoduchá a složitá řešení


První čtení
2 Samuelova 15:2  Abšalóm za časného jitra stával při cestě u brány. Každého muže, který měl spor a přicházel ke králi k soudu, si Abšalóm zavolal a vyptával se: "Z kterého jsi města?" Když odpověděl: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene",
3  Abšalóm mu řekl: "Pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení."
4  A Abšalóm dodával: "Kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem, zjednal bych spravedlnost každému, kdo by ke mně se svým sporem a právní záležitostí přišel."
5  Když se pak někdo přiblížil, aby se mu poklonil, vztáhl ruku, uchopil ho a políbil.
6  Tímto způsobem se Abšalóm choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu. Tak Abšalóm lstivě získával srdce izraelských mužů.
Druhé čtení
Efezským 5:6  Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
7  Proto s nimi nemějte nic společného.
8  I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem.
9  Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
10  zkoumejte, co se líbí Pánu.

Hrabivost jako znak pracovitosti?


První čtení
Leviticus 19:1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2  "Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.

Leviticus 19:11  Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.
12  Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.
13  Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána.
14  Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.
15  Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě.
16  Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin.
17  Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu.
18  Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.Druhé čtení
Ef 5, 1-5
Efezským 5:1  Jako milované děti následujte Božího příkladu
2  a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
3  O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.
4  Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky!
5  Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.

Pravdivost


První čtení
Izajáš 63:7  Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství.
8  Prohlásil: "Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat." Stal jsem se jim spasitelem.
9  Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.
Druhé čtení
Ef 4,25-32
Efezským 4:25  Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla.
26  `Hněváte-li se, nehřešte.´ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27  a nedopřejte místa ďáblu.
28  Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
29  Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
30  A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.
31  Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;
32  buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Nový člověk


První čtení
Deuteronomium 10:12  Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,
13  abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.
14  Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní.
15  Avšak Hospodin přilnul jenom k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národů, jak tomu je dnes.
16  Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíjní.
17  Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek,
18  ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat.
19  Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi.
20  Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat.
21  On je tvá chvála. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi viděl na vlastní oči.
22  Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti duší, ale nyní tě Hospodin, tvůj Bůh, učinil tak početným jako nebeské hvězdy.
Druhé čtení
Efezským 4:17  To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
18  Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
19  Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.
20  Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili -
21  pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši.
22  Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
23  obnovte se duchovním smýšlením,
24  oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Míra Krista


První čtení
Přísloví 9:10  
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem.Druhé čtení
Efezským 4:11  A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
12  aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
13  až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
14  Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
15  Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
16  z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

Úkol církve


První čtení
Žalmy 68:
4  Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.
5  Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.
6  Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.
7  Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.
Druhé čtení
Ef 4,7-13

Efezským 4:7  Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
8  Proto je řečeno: `Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.´
9  Co jiného znamená `vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem?
10  Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
11  A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
12  aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
13  až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

Utopíme se v malichernostech!


První čtení
Genesis Genesis 4:1  I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina."
2  Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem.
3  Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země.
4  Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar,
5  na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři.
6  I řekl Hospodin Kainovi: "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář?
7  Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout."
8  I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.
Druhé čtení
Efezským 3:1  Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany.

6  pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia.

8  mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství
10  Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,
11  podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.
12  V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
13  Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.


Efezským 4:1  Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2  dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3  a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4  Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5  jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Jsme přistěhovalci a cizinci


První čtení
Izajáš 57:15  Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: "Přebývám ve vyvýšennosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.Druhé čtení
Ef 2, 11-22

Spása milosti


První čtení
Exodus 15:1  Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: "Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.
2  Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji.
3  Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno.
4  Vozy faraónovy i jeho vojsko svrhl v moře, v moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva.
5  Tůně propastné je zavalily, klesli do hlubin jak kámen.
6  Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřítele.
11  Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy?
12  Vztáhl jsi pravici a země je pohltila.
13  Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí ke své svaté nivě.Druhé čtení
Efezským 2:1  I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
2  v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
3  I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
4  Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5  probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6  Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
7  aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
8  Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9  Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Bděte k cíli!


První čtení
Gn 6, 9-12Druhé čtení
Mt 24, 35 - 51

Když se skála stala Satanem


První čtení
Jr 26,1-3.7-9.11
Jeremjáš 26:1  Na začátku kralování Jójakíma, syna Jóšijášova, krále judského, stalo se od Hospodina toto slovo:
2  "Toto praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a mluv proti všem judským městům, která se přicházejí klanět do Hospodinova domu, všechna slova, která jsem ti přikázal, abys jim mluvil; neubereš ani slovíčko.
3  Snad uslyší a odvrátí se každý od své zlé cesty a já budu litovat toho, že jsem s nimi chtěl zle naložit za jich zlé skutky.
7  Kněží, proroci i všechen lid slyšeli Jeremjáše mluvit v Hospodinově domě všechna tato slova.
8  Když Jeremjáš domluvil, co mu Hospodin přikázal mluvit ke všemu lidu, kněží, proroci i všechen lid ho chytili a křičeli: "Zemřeš!
9  Proč jsi v Hospodinově jménu prorokoval, že tento dům bude jako Šílo a že toto město bude v troskách, bez obyvatele?" Všechen lid se proti Jeremjášovi v Hospodinově domě srotil.
11  Kněží a proroci řekli velmožům a všemu lidu: "Tento muž zasluhuje smrt za to, co o tomto městě prorokoval, jak jste na vlastní uši slyšeli."Druhé čtení
Mt 16,13-26

Velký pátek - Matoušovy pašijeKdyž Ježíše opustili všichni jeho přátelé, zbyli kolem něj jen nepřátelé…
Je zvláštní, že právě z jejich úst, z úst nepřátel se dozvídáme o Ježíšovi mnoho podstatného. Nařkli ho např., že zbořil chrám. Nechtěl ho zbořit, chtěl ho jen očistit. Ježíš byl ale tak blízko Bohu, že staré měchy začaly praskat. Začíná být zřejmé, že chrám ztrácí ve chvíli Ježíšovy smrti svůj význam, protože ho ovládají ti, kteří jsou Bohu daleko.

NěmýPrvní čtení
Izajáš 35:1  Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.
2  Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha.
3  Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím.
5  Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých.
6  Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.
10  Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.Druhé čtení
Mt 9, 32-34

Modlitba srdcePrvní čtení
Iz 42, 1-7

Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat." (Iz 35,5-6a)Druhé čtení
Mt 9, 27-31

pátek 17. března 2017

Instituce jako dcera

První čtení
Numeri 15:38  "Mluv k Izraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a nad třásně ať se dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu.
39  Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání a plnili je, abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima,
40  abyste si připomínali a plnili všechna má přikázání a byli svatými pro svého Boha.
41  Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám byl Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

Zacharjáš 8:22  A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho.
23  Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: »Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.«"

Ježíšovo učení vyvolává problémy

První čtení
Izajáš 62:1  Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása.
2  Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa.
3  Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.
4  Už nikdy o tobě neřeknou: "Opuštěná". A nikdy o tvé zemi neřeknou: "Zpustošená". Budou tě nazývat: "Oblíbená" a tvou zemi: "Vdaná", protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala.
5  Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.
6  Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu!
7  Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.


Druhé čtení
Mt 9, 14-17

Může se napravit?

První čtení
Genesis 12:1  I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
2  Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3  Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."
4  A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.Druhé čtení
Mt 9, 9-13

neděle 22. ledna 2017

Naštěstí jsou občas mezi námi lidé, kteří nám pomáhají najít cestu

První čtení
Ž 51,1-13Druhé čtení
Mt 9, 1-8

Uprchlický tábor v krajině Gerasenské a Ježíš

První čtení
Izajáš 65:1  
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady" pronárodu, který nevzýval mé jméno.Druhé čtení
Mt 8, 28-34

Vlny strachu

První čtení
Gn 12,1-5Druhé čtení
Mt 8, 19-27

neděle 25. prosince 2016

Mohou nás inspirovat ve víře kněží Ahura Mazdy?

První čtení
Numeri 24:13  I kdyby mi Balák dal svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a učinit z vlastní vůle něco dobrého nebo zlého. Budu mluvit, co řekne Hospodin!
14  A teď tedy jdu ke svému lidu. Ale ještě ti sdělím, co tento lid v budoucnu učiní tvému lidu."
15  I pronesl svou průpověď: "Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže jasnozřivého,
16  výrok toho, jenž slyší řeč Boží, jenž má poznání od Nejvyššího, jenž mívá vidění od Všemocného; když upadá do vytržení, má odkryté oči.
17  Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.


Druhé čtení
Mt 2,1-12

sobota 24. prosince 2016

Může nás inspirovat ve víře důstojník nepřátelské armády ?

První čtení
Micheáš 4:1  I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy.
2  Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
3  On bude soudit mnohé národy, ztrestá mocné pronárody, i ty nejvzdálenější. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
4  Každý bude bydlit pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo ho nevyděsí. Tak promluvila ústa Hospodina zástupů.Druhé čtení
Mt 8, 5-13

První adventní neděle - bezvýznamní a jejich král

První čtení
Sofonjáš 2:3  Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.

Ámos 5:14  Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi.


Druhé čtení
Matouš 20:26  Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;
27  a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.
28  Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Jsou Ježíšova slova lacinou ideologií nebo se osvědčí v krutostech tohoto světa ?

První čtení
Numeri 5:1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2  "Přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém.
3  Vyhostíte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, vyhostíte je ven za tábor, aby neznečišťovaly tábory těch, uprostřed nichž já přebývám."
4  Izraelci tak učinili a vyhostili je ven za tábor. Udělali to tak, jak mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
Druhé čtení
Mt 8, 1-4

Není každá široká cesta vhodná...

První čtení
Přísloví 3:1  Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
2  Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.
3  Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
4  Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
5  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6  Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7  Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.Druhé čtení
Mt 7,13-23

neděle 6. listopadu 2016

Jakou měrou měříme?

První čtení
Jeremjáš 7:3  Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě.
4  Nespoléhejte na klamná slova: »Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.«
5  Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo,
6  nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy,
7  pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků.

Ámos 5:12  Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete.
13  Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas.
14  Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.
Druhé čtení
Mt 7, 1-5; 7-12

Měl Ježíš starosti?

První čtení
Iz 33, 5 Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sijón spravedlností a právem.
6 Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem.Druhé čtení
Mt 6, 19-34