pátek 17. března 2017

Instituce jako dcera

První čtení
Numeri 15:38  "Mluv k Izraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a nad třásně ať se dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu.
39  Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání a plnili je, abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima,
40  abyste si připomínali a plnili všechna má přikázání a byli svatými pro svého Boha.
41  Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám byl Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

Zacharjáš 8:22  A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho.
23  Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: »Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.«"

Ježíšovo učení vyvolává problémy

První čtení
Izajáš 62:1  Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása.
2  Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa.
3  Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha.
4  Už nikdy o tobě neřeknou: "Opuštěná". A nikdy o tvé zemi neřeknou: "Zpustošená". Budou tě nazývat: "Oblíbená" a tvou zemi: "Vdaná", protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala.
5  Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.
6  Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu!
7  Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.


Druhé čtení
Mt 9, 14-17

Může se napravit?

První čtení
Genesis 12:1  I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
2  Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
3  Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."
4  A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.Druhé čtení
Mt 9, 9-13

neděle 22. ledna 2017

Naštěstí jsou občas mezi námi lidé, kteří nám pomáhají najít cestu

První čtení
Ž 51,1-13Druhé čtení
Mt 9, 1-8

Uprchlický tábor v krajině Gerasenské a Ježíš

První čtení
Izajáš 65:1  
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady" pronárodu, který nevzýval mé jméno.Druhé čtení
Mt 8, 28-34

Vlny strachu

První čtení
Gn 12,1-5Druhé čtení
Mt 8, 19-27

neděle 25. prosince 2016

Mohou nás inspirovat ve víře kněží Ahura Mazdy?

První čtení
Numeri 24:13  I kdyby mi Balák dal svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a učinit z vlastní vůle něco dobrého nebo zlého. Budu mluvit, co řekne Hospodin!
14  A teď tedy jdu ke svému lidu. Ale ještě ti sdělím, co tento lid v budoucnu učiní tvému lidu."
15  I pronesl svou průpověď: "Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže jasnozřivého,
16  výrok toho, jenž slyší řeč Boží, jenž má poznání od Nejvyššího, jenž mívá vidění od Všemocného; když upadá do vytržení, má odkryté oči.
17  Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.


Druhé čtení
Mt 2,1-12

sobota 24. prosince 2016

Může nás inspirovat ve víře důstojník nepřátelské armády ?

První čtení
Micheáš 4:1  I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy.
2  Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
3  On bude soudit mnohé národy, ztrestá mocné pronárody, i ty nejvzdálenější. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
4  Každý bude bydlit pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo ho nevyděsí. Tak promluvila ústa Hospodina zástupů.Druhé čtení
Mt 8, 5-13

První adventní neděle - bezvýznamní a jejich král

První čtení
Sofonjáš 2:3  Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.

Ámos 5:14  Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi.


Druhé čtení
Matouš 20:26  Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;
27  a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.
28  Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Jsou Ježíšova slova lacinou ideologií nebo se osvědčí v krutostech tohoto světa ?

První čtení
Numeri 5:1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2  "Přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém.
3  Vyhostíte osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví, vyhostíte je ven za tábor, aby neznečišťovaly tábory těch, uprostřed nichž já přebývám."
4  Izraelci tak učinili a vyhostili je ven za tábor. Udělali to tak, jak mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
Druhé čtení
Mt 8, 1-4

Není každá široká cesta vhodná...

První čtení
Přísloví 3:1  Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
2  Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.
3  Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.
4  Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
5  Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6  Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7  Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.Druhé čtení
Mt 7,13-23

neděle 6. listopadu 2016

Jakou měrou měříme?

První čtení
Jeremjáš 7:3  Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě.
4  Nespoléhejte na klamná slova: »Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.«
5  Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo,
6  nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy,
7  pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků.

Ámos 5:12  Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete.
13  Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas.
14  Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.
Druhé čtení
Mt 7, 1-5; 7-12

Měl Ježíš starosti?

První čtení
Iz 33, 5 Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sijón spravedlností a právem.
6 Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem.Druhé čtení
Mt 6, 19-34

Na odiv

První čtení
Izajáš 58:6-7; 10-11Druhé čtení
Mt 6, 1-8

sobota 1. října 2016

Jsou křesťané následovníci prorka lásky?

První čtení
Leviticus 19:18  budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

 


Druhé čtení
Mt 5,38 - 45

pondělí 26. září 2016

Co znamená přísaha?

První čtení
Deuteronomium 7:7  Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu.
8  Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského.
9  Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
10  Avšak tomu, kdo ho nenávidí, odplácí přímo a uvrhne ho do záhuby. Nebude odkládat; tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo.
11  Proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuji dodržovat.
12  Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům.
13  Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilí, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti ji dá.Druhé čtení
Mt 5,33-37

pondělí 29. srpna 2016

Starý a Nový ?

První čtení
ž 19
8 Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
9 Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.


Druhé čtení
Mt 5, 17

neděle 21. srpna 2016

Xenofobie je důkazem nevíry v Boha

První čtení
Lk 12, 35-36
  • 35Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
  • 36Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.

Druhé čtení
Nu 13, 30-33

  • 30Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme.“
  • 31Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili: „Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my.“
  • 32Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: „Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy.
  • 33Viděli jsme tam zrůdy – Anákovci totiž patří ke zrůdám – a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví.“

pátek 5. srpna 2016

Kdo jsou blahoslavení?

První čtení
Ex 19, 17-20Druhé čtení
Mt 5, 1-10

Klanět se bezmocnému?

První čtení
Numeri 27:12  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abárím a pohlédni na zemi, kterou jsem dal Izraelcům.
13  Až ji uvidíš, budeš i ty připojen ke svému lidu, tak jako k němu byl připojen tvůj bratr Áron.

(Dt 6,10.12-13a)
Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které
přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, ... pak si dávej pozor ABYS NEZAPOMNěL na Hospodina, který Tě VYVEDL Z EGYPTSKé ZEMě, Z DOMU OTROCTVí. Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, ....


   Není  řečeno – budeš se klanět církvi nebo vládcům nebo člověku.
Je to zneužitelné, kdekdo může říct, my jsme zástupci Boha, tak se klaň nám. Ale vždy se čas od času našli neskladní lidé (tzv. potížisté), kteří řekli, že se člověk má klanět – nikoli církvi – nebo vládcům, ale jen Bohu. K takovým patřil i Mistr Jan Hus.


Druhé čtení
Mt 4, 8-11

neděle 19. června 2016

Vrhni se dolů!

První čtení
Deuteronomium 6:16  Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.
17  Musíte bedlivě dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, na jeho svědectví a nařízení, která ti přikázal.
18  Budeš dělat jen to, co je správné a dobré v Hospodinových očích, aby se ti dobře vedlo, až půjdeš obsadit tu dobrou zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,
19  že z ní před tebou vypudí všechny tvé nepřátele; tak přece mluvil Hospodin.
Druhé čtení
Mt 4, 5-7

neděle 12. června 2016

Byl Ježíš kariérista?

První čtení
Ex 17, 1-7


Někteří lidé stále Mojžíšovi nevěřili, že jeho cesta má smysl. Chtěli se spoléhat jen na sebe.
Lidé zapomněli, že je Bůh vede a nese. Zapomněli v něj každý den doufat i děkovat. Zapomněli na Hospodinovo Slovo.
Lidi si řekli: když nebude tak jak my si představujeme a chceme, tak je to důkaz, že Hospodin není s námi...
Příběh nám chce předat šokující poznání: je lépe být bez vody, než bez víry.
Bůh určil směr a lidi selhali.
Podobně jako jednou Ježíš určí směr, kterým mají učedníci plout na lodičce a oni se leknou vichřice. Ježíš je tenkrát zachránil (když si vynutili jeho přítomnost), ale z toho jejich jednání zbyla hořkost.
Podobně, když si lidi vynutili vodu ze skály - čteme o tom, že to místo má připomínat lidskou nedověru - masa a meriba – pokušení a svár.

Druhé čtení
Mt 4, 1-4

neděle 15. května 2016

Veřejné prohlášení!

SPOLEČNÉ KÁZÁNÍ S FARÁŘEM CÍRKVE HUSITSKÉ - PETREM WAGNEREM

První čtení
Jóel 3:1  I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2  Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3  Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4  Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5  Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.


Druhé čtení
Sk 2, 1-17

neděle 8. května 2016

Moc bezmocného

První čtení
Daniel 7:13  Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.
14  A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.Druhé čtení
Mt 28,16-20
Matouš 28:16  Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
17  Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

sobota 23. dubna 2016

Informační válka

První čtení

K nejvyššímu číšníkovi faraonovu:
Genesis 40:14  Vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mně milosrdenství: upozorni na mě faraóna a vyvedeš mě z tohoto domu.
15  Vždyť jsem byl ukraden z hebrejské země a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy."Druhé čtení
Mt 28,11-15